หน้าแรก

- แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริ
- ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
- การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
- การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
- การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
- การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
- การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
- รายงานการกำกับติดตามการป้องกันการทุจริตรายไตรมาส
- รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
- มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
- การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ภายในหน่วยงาน

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

บริการลิงค์ออนไลน์

ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนภายใต้โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้

โครงการโรงเรียนสุจริต

 แนวทางการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของสถานศึกษา

ระบบสนเทศการศึกษาพิเศษและการศึกษาสงเคราะห์

งานข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มแผนและงบประมาณ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา

CATAS System Care And Trace Addiction in School System

การรายงานผลการดำเนินงานด้านยาเสพติดในสถานศึกษา

NISPA การรายงานผลการดำเนินงานด้านยาเสพติดในสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

การแข่งขันทางวิชาการนานาชาติ

โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนสู่สากล สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

ระบบนายทะเบียนภาครัฐ

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC)

Data Management Center

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา

กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

B-OBEC ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง

กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระบบกำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียนเพื่อเข้ารับบริการการศึกษาสำหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร

กลุ่มระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ

ระบบควบคุมข้อมูลอุปกรณ์อ่านบัตร

ระบบ Stock Smartcard Reader กรมการปกครอง

ระบบติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระบบรายงานผลการบริหารงบประมาณ (สนผ.)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สพฐ.  (สคส.)

ระบบเบิกจ่ายและจัดการข้อมูลใบเสร็จรับเงิน สพฐ. (สคส.)

ฐานข้อมูลบัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1