หน้าแรก

อำนาจหน้าที่

- อำนาจหน้าที่ของเขตพื้นที่การศึกษา
- การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560
- การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ฉบับที่2 พ.ศ. 2561

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
- พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 23 ฉบับ
- กฎหมายอื่น

- แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
- ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
- การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
- การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
- การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
- การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
- การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
- รายงานการกำกับติดตามการป้องกันการทุจริตรายไตรมาส
- รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
- มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
- มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
- มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

- รายงานการเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562

- รายงานการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562

-รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 1

-รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 2

 

 

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

- o21แผนจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการจัดหาวัสดุประจำปีงบประมาณ 2563

o22ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563
- ประกาศประกวดราคาปีงบประมาณ 2563
- ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2563
- สำเนารายละเอียดการดำเนินงาน

023สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2563
- แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน สขร ปี 2563

o24รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี

- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2562

- นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
- การดำเนินงานแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
- หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การดำเนินงานระบบคัดกรองนักเรียนยากจน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษ […]

วิทยาการคำนวณ คืออะไร?

วิทยาการคำนวณ คืออะไร?

วิทยาการคำนวณ คืออะไร?  6 […]

วิทยาการคำนวณ (Computing Science)

วิทยาการคำนวณ (Computing Science)

ปัจจุบันการพัฒนาด้านเทคโน […]

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ สะเต็มศึกษา (STEM)

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ สะเต็มศึกษา (STEM)

ถ้าจะกล่าวถึงการจัดการศึก […]

 

เป็นองค์กรที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ พัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

เพิ่มทักษะและค่านิยมของบุคลากรภายใต้ความร่วมมือของทุกภาคส่วน สู่มาตรฐานระดับสากล

นวัตกรรม

Vivamus eu dolor consequat, ullamcorper nisi eu, viverra dui. Pellentesque pretium condimentum.

นวัตกรรม

Vivamus eu dolor consequat, ullamcorper nisi eu, viverra dui. Pellentesque pretium condimentum.

นวัตกรรม

Vivamus eu dolor consequat, ullamcorper nisi eu, viverra dui. Pellentesque pretium condimentum.

นวัตกรรม

Vivamus eu dolor consequat, ullamcorper nisi eu, viverra dui. Pellentesque pretium condimentum.

แสดงแบบ List: 2 คอลัมน์ ต่อจากด้านซ้าย (Offset=1)

สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1