กลุ่มอำนวยการ

นางอรวรรณ หงส์พันธ์
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
นางนันทพร สุรบดี
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวนิษชนก อินอุ่นโชติ
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
นางไพจิตร ดีจะมาลา
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นายปิยะพัฒน์ ไทยสงคราม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายวัฒนา ศรีโซ้ง
ช่างปูน ช 4
นายวัฒนกร ไกรยศรี
ช่างปูน ช 4
นายมนัส อาวรณ์
ช่างปูน ช 4
นายสามารถ โพธิ์อำพล
พนักงานธุรการ ส 4
นางธัญญาภักดิ์ มูลมาก
ลูกจ้างชั่วคราว
นายสมชาย วินทะไชย
พนักงานรักษาความปลอดภัย
นายวราวุฒิ มีบุญ
พนักงานรักษาความปลอดภัย
นายวีระพงษ์ เสาราช
นางปราณิสา อุ่นทะยา
พนักงานทำความสะอาด
นางสาวจุฑารัตน์ อนันตา
ลูกจ้างชั่วคราว
นายประสิทธิ์ พิลม
ลูกจ้างชั่วคราว