กลุ่มอำนวยการ

นางปปป xxx
นางอรวรรณ หงส์พันธ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ