ผู้บริหาร

นายสุภาพ วงษามาตย์
ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
นายสุกิจ กลางสุข
รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
นางศิริวรรณ พลเศษ
รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
นายปริญญา นวลรักษา
รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1