กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางสาวพิสมัย นันทเสนา
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นางสาววราภรณ์ ขจรพงศ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสุนันทา อนันทวรรณ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาวจุฬาภรณ์ ศรีสองเมือง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสุภาวดี คำสวาสดิ์
เจ้าพนักงาน
นางสาวขวัญจิรา ชุมพล
ลูกจ้างชั่วคราว
นางสาวปิยธิดา ปริพุฒ
พนักงานราชการ (นักจิตวิทยาโรงเรียน)