กฏหมายที่เกี่ยวข้อง


>> ประมวลจริยธรรม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการ

>> ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

>> ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566