กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย-พ.ศ.-2560-1

พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ-พ.ศ.-2542-แก้ไขเพิ่มเติม-ฉบับที่-2-พ.ศ.-2545-และ-ฉบับที่-3-พ.ศ.-2553-1

พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ-พ.ศ.-2546-1

พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา-พ.ศ.-2547-และ-ที่แก้ไขเพิ่มเติม-ฉบับที่-2-พ.ศ.-2551-1

พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ-พ.ศ.-2545-1

พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ-พ.ศ.-2545-1

พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ-พ.ศ.-2540-1

กฎ-ก.ค.ศ.ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการครูฯประจำส่วนราชการ2550-1

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ-ฉบับที่-12-พ.ศ.-2560-2564-1

พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ-ฉบับที่-2-พ.ศ.-2553