กลุ่มพัฒนาบุคลากรฯ

นางดวงใจ สังฆะวัน
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รักษาการ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา