กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

นางอัญชลี ลี้รัตนศิริ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นางสาวนารี โพธิรุด
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางอภันตรี มงคลรัฐ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางพานทอง ศรีวิจารย์
นางวัชราภรณ์ อุ่นสมัย
นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
นางสาวศิริวรรณ แก้วศรี
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
Untitled เถาว์ทรัพย์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นายกฤษดา มหาราช
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางจีราภรณ์ สาสีเสาร์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางสาวสุปราณี สาขี
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นางสุภาพ ข้องชัยภูมิ
พนักงานธุรการ ส 4