กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

นางสายพิณ ประดุจพงษ์เพชร
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
นางอัญชลี ลี้รัตนศิริ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
นางสาวนารี โพธิรุด
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางอภันตรี มงคลรัฐ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางพานทอง ศรีวิจารย์
นางชุติกาญจน์ จิรโรจน์วนิช
นางวัชราภรณ์ อุ่นสมัย
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางสาวสุรีรัตน์ เถาว์ทรัพย์
นายกฤษดา มหาราช
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางจีราภรณ์ สาสีเสาร์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางสาวสุปราณี สาขี
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นางสุภาพ ข้องชัยภูมิ
พนักงานธุรการ ส 4