สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ประกาศปฏิญญาเขตสุจริต ทำบันทึกข้อตกลง(MOU) กับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ขับเคลื่อนเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตและโรงเรียนสุจริต

วันจันทร์ที่ 7 กรกฎาคม พ

Read more

สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ศึกษาดูงาน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ที่ได้ระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ ITA ในระบบ AA

วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เว

Read more

ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ประธานกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

วันที่ 23 มิถุนายน 2564

Read more

ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ประกาศเจตจำนงสุจริต แสดงสัญลักษณ์เขตสุจริต ในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสำงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

วันที่ 22 มิถุนายน 2564

Read more

ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตามการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564/1 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 21 มิถุนายน 2564

Read more

ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ระยะเวลา 1 ปี สำหรับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองตุ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 17 มิถุนายน 2564

Read more