ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เปิดกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวก่ำ (ข้าวเหนียวดำสายพันธ์อสิตะ) ณ แปลงนาข้าว โรงเรียนบ้านบากหนองแดง

วันที่ 2 ธันวาคม 2564  เ

Read more

ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เปิดกิจกรรมเปิดชั้นเรียน โครงการวิจัย “PIM Mode! รูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพด้วยนวัตกรรมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as Learning Community : SLC) โรงเรียนชุมชนบ้านเหล่าล้อ (พิมพ์คุรุราษฎร์บำรุง)

วันที่ 2 ธันวาคม 2564 นา

Read more

นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานและบรรยายพิเศษ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ของเครือข่ายหนองผือลิ้นฟ้าดู่น้อย อำเภอจตุรพักตรพิมาน

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

Read more

นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานและบรรยายพิเศษ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ของศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษาอำเภอเชียงขวัญ

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564

Read more

นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 นำข้าราชการในสังกัดทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและทำความสะอาด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564

Read more

นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานและบรรยายพิเศษ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ของเครือข่ายโรงเรียนเมืองโนนตาลหนองแก้วแคนใหญ่

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน

Read more

นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร่วมนำเสนอโครงการ “อายิโนโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อพัฒนาเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” ของมูลนิธิอายิโนโมะโต๊ะ

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน

Read more

นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานและบรรยายพิเศษ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ของศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษาอำเภอธวัชบุรี

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน

Read more

นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานพิธีเปิดโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา ประจำปี 2564 รุ่นที่ 1

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2

Read more