ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีการศึกษา 2566 ของเครือข่ายเมืองเชียงดี อำเภอธวัชบุรี

วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 เ

Read more

ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย กิจกรรมการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 น

Read more

ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา รุ่นที่ 4 จังหวัดร้อยเอ็ด ปีงบประมาณ 2565 ในระหว่างวันที่ 24 – 27 พฤษาคม 2566

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เ

Read more

ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานในการเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุในสถานศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 น

Read more

สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เข้าร่วมประชุมกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 12 (กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด)

วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 เ

Read more

ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร่วมรับมอบห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อต่อยอดโอกาสทางการศึกษา ให้แก่ โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคาร ตำบลหนองแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2

Read more

ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนชุมชนบ้านประตูชัย อำเภอธวัชบุรีและโรงเรียนท่าโพธิ์ผักก้ามวิทยา อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 เ

Read more

นายกิตติภูมิ อุทสาร รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ประชุมรับฟังแนวทางการดำเนินการจัดทำชุดกิจกรรมการเรียนรู้สื่อ 60 พรรษา (ใบงานและใบความรู้) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ระหว่างวันที่ 17 –

Read more

นายกิตติภูมิ อุทสาร รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2566

วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 เ

Read more