สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ดําเนินงานตามตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Integrity and Transparency Assessment : ITA) โครงการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจําปีงบประมาณ 2567

วันที่ 11 มิถุนายน 2567 เวลา 10:00 น. นายสุชาติ พุทธลา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 นำข้าราชการในสังกัด เคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระและกล่าวคำปฏิญาณ “ เขตสุจริต” แสดงสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริตเพื่อสร้างความตระหนักความสำคัญของปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น และเพื่ิอดําเนินงานตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Integrity and Transparency Assessment : ITA) โครงการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจําปีงบประมาณ 2567 (กิจกรรมสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาสุจริตและกิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถานศึกษาและสํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษา ประจําปีงบประมาณ 2567) ณ ห้องประชุมสาเกตุ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1