ประกาศโรงเรียนท่าโพธ์ผักก้ามวิทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาลขนาด ๒ ห้องเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding)

Read more

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑/๒๕๖๖ การจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.๑๐๓/๒๖ อาคารเรียนชั้นเดียว ๓ ห้องเรียน (พื้นยกสูง) ตามประกาศ โรงเรียนบ้านแดงโนนสว่าง
ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕

Read more

ประกาศโรงเรียนบ้านแดงโนนสว่าง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.๑0๓/๒๖ อาคารเรียนชั้นเดียว ๓ ห้องเรียน (พื้นยกสูง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนพฤศจิกายน 2565

รายงานสรุปผลการดำเนินการ

Read more

ประกาศโรงเรียนขี้เหล็กเขียวไพรวัลย์วิทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.103/26 อาคารเรียนชั้นเดียว 3 ห้องเรียน (ยกพื้นสูง) ด้วยวิธีประกวกราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้

Read more

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1/2566 การก่อสร้างอาคารเรียน สปช.103/26 อาคารเรียนชั้นเดียว 3 ห้องเรียน (ยกพื้นสูง) ตามประกาศ โรงเรียนขี้เหล็กเขียวไพรวัลย์วิทยา ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2565

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้

Read more