รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖

ร า ย ง า น ส รุ ป ผ ล ก า ร ด ําเ นิ น ก า ร จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง ใ น ร อ บ เ ดื อ น พ ฤ ศ จิ ก า ย น ๒ ๕ ๖ ๖

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน-พฤศจิกายน-2566