กลุ่ม DLiCT

นางวลัยพร อ่อนพฤกษ์ภูมิ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รักษาการ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นายบุญลักษณ์ รักด่านกลาง
เจ้าหน้าที่ DLICT