กลุ่ม DLiCT

นายสุพจน์ บานไธสง
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นายบุญลักษณ์ รักด่านกลาง
เจ้าหน้าที่ DLICT