Intergrity & Transparency Assessment : ITA 2024

ข้อข้อมูลแหล่งข้อมูล URL
O1โครงสร้างโครงสร้าง
O2ข้อมูลผู้บริหารข้อมูลผู้บริหาร
O3อำนาจหน้าที่อำนาจหน้าที่ 
O4ข้อมูลการติดต่อข้อมูลการติดต่อ
O5 ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์
O6 Q&A Q&A
O7แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงานแผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
O8แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
O9รายงานผลการดำเนินงานประจำปีรายงานผลการดำเนินงานประจำปี
O10คู่มือหรือแนวทางการปฎิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่
คู่มือหรือแนวทางการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่
O11คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อคู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
O12ข้อมูลสถิติการให้บริการข้อมูลสถิติการให้บริการ
O13E-ServiceE-Service
O14รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O15ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O16ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  
O17รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือหรือการจัดหาพัสดุประจำปีรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
O18แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O19รายงานผลการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีรายงานผลการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
O20ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
O21การขับเคลื่อนจริยธรรมการขับเคลื่อนจริยธรรม
O22แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O23ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O24ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O25การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O26ประกาศเจตนารมณ์โยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประกาศเจตนารมณ์โยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
O27การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
O28 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
O29รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยารายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
O30การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
O31รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
O32แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O33รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
O34มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O35รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานรายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน