Intergrity & Transparency Assessment : ITA 2021

ข้อข้อมูลแหล่งข้อมูล URLคำอธิบาย
O1โครงสร้างหน่วยงานโครงสร้างหน่วยงาน
O2ข้อมูลผู้บริหารข้อมูลผู้บริหาร
O3อำนาจหน้าที่อำนาจหน้าที่ 
O4แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงานแผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลยุทธการพัฒนาการศึกษาและโครงการ/กิจกรรม 
O5ข้อมูลการติดต่อข้อมูลการติดต่อ
O6กฎหมายที่เกี่ยวข้องกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
O7ข่าวประชาสัมพันธ์แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
มีการกำหนดมาตรการที่ชัดเจน
O8Q&AQ&A
O9Social Networkfacebook สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
facebook
twitter
instagram
O10แผนปฏิบัติราชการ แผนปฏิบัติราชการ
O11รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีรอบ 6 เดือนรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีรอบ 6 เดือน แบบรายงานผลการดำเนินการตามโครงการ สรุปรายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณ 
O12รายงานผลการดำเนินงานประจำปีรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 
O13คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
O14คู่มือมาตรฐานการให้บริการคู่มือมาตรฐานการให้บริการ
O15ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O16รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ แบบสำรวจความพึ่งพอใจ  
O17E-ServiceE – Service
O18แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 
O19รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือนรายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน 
O20รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 25643
O21แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ 
O22ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา 2564  ประกาศประกวดราคา 2564
O23สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 
O24รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2563 
O25นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
O26การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคลการดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
O27หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลหลักเกณฑ์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
O28รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2563 รายงานผลการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูฯ 
O29แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบแนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
O30ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O31ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 
O32ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
O33การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O34เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารประกาศเจตจำนง ประกาศนโยบายคุณธรรมและความ ประกาศสำนักงาน 
O35การมีส่วนร่วมของผู้บริหารแสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันเป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
รายงานการประชุม ก.ต.ป.น.  แสดงสัญลักษณ์ ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานฯ สรุปผลการประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
O36การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง ปี 2564  
O37การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริตการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง ปี 2564 
O38การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรโครงสร้างเสริมสร้างสมรรถนะ วินัย คุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสของบุคลากรทางการศึกษา   การดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O39แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีแผนปฏิบัติการการป้องกันทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรมฯ  แผนปฏิบัติการโครงการฯ 
O40รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือนรายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน 
O41รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 
O42มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O43การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานโครงการและแผนการตรวจสอบภายใน  มาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA  รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน