กลุ่มกฏหมายและคดี

นางสาวรัชนิดา ไสยรส
ผู้อำนวยการกลุ่มกฏหมายและคดี
พ.จ.ต. พงษ์พันธ์ พันธ์หนองหว้า
นิติกรชำนาญการ