ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมเครือข่ายโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรม (School as Learning Community : SLC)

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 น

Read more

ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 นำเสนอการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษา Roiet1 the first model ในรายการเสาร์สนุก ปลุกสมรรถนะ

นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพ

Read more

ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเปิดโลกนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่ เยาวชนไทยสร้างสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 นา

Read more

ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพนักเรียนตามนโนยาย สพฐ. 1 ดนตรี 1 กีฬา 1 อาชีพ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาและนโยบายเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เว

Read more

ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ตรวจเยี่ยมการสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2565 (รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่)

วันอาทิตย์ ที่ 24 เมษายน

Read more

นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจสอบค่ายลูกเสือจังหวัดร้อยเอ็ด (ค่ายลูกเสือพลาญชัย) เพื่อติดตามความคืบหน้าในการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ และปรับปรุงภูมิทัศน์

นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าร

Read more

ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุในสถานศึกษา รุ่นที่ 4

วันที่ 22 เมษายน 2565 เว

Read more

ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการการพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษตามระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ที่ สพฐ. กำหนด

วันที่ 20 เมษายน 2565 นา

Read more