นายประเสริฐ วรสาร ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขยายผลแนวปฏิบัติที่ดีระดับปฐมวัยให้กับโรงเรียนอนุบาลประจำเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนทั่วไป ตามโครงการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต “เด็กปฐมวัย”

วันที่ 8 กันยายน 2566 เว

Read more

นายกิตติภูมิ อุทสาร รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานในการเปิดโครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2566 ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษาอำเภอจังหาร

วันที่ 8 กันยายน 2566 เว

Read more

ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานในการเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ช่วย สู่การเป็นครูมืออาชีพ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

วันที่ 4 กันยายน 2566 เว

Read more

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ประจำปี พ.ศ. 2566 สังกัด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 25

Read more

นายกิตติภูมิ อุทสาร รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านโสกเชือก(คุรุราษฎร์อำนวย)

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2

Read more

สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ให้การต้อนรับ นายอโณทัย ไทยวรรณศรีที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน พร้อมด้วยคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ที่ได้ลงพื้นที่กำกับ ติดตาม การขับเคลื่อน โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

วันที่ 8 สิงหาคม 2566 เว

Read more

นายกิตติภูมิ อุทสาร รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานในกิจกรรมลงแขกดำนา ณ โรงเรียนบบ้านบากหนองแดง อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

Read more

ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 5/2566

วันที่ 8 สิงหาคม 2566 นา

Read more

ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนตามโครงการพัฒนาความเข้มแข็งระบบสารสนเทศ เพื่อยกระดับมาตรฐานงานธุรการโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ ปีการศึกษา 2566

วันที่ 8 สิงหาคม 2566 เว

Read more