นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ปีงบประมาณ 2564

วันที่ 19 กันยายน 2564 น

Read more

นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมค่ายทักษะชีวิตเพื่อป้องกันยาเสพติดและปัญหาทางสังคมสำหรับนักเรียนแกนนำโรงเรียน ในสังกัด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 โดยผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

วันที่ 1 กันยายน 2564 เว

Read more

สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ประกาศปฏิญญาเขตสุจริต ทำบันทึกข้อตกลง(MOU) กับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ขับเคลื่อนเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตและโรงเรียนสุจริต

วันจันทร์ที่ 7 กรกฎาคม พ

Read more

สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ศึกษาดูงาน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ที่ได้ระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ ITA ในระบบ AA

วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เว

Read more