กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวสุภาพร รดารงค์
ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
นางสาวอารยา รุ่งโรจน์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายสุพจน์ บานไธสง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
นางอาภรณ์ อนันตา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางเพ็ญศิริ กล่อมจิตร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวสิรภัทร เสมารูจี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางเพชรรัตน์ วงษ์คุย
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวเบญจวรรณ อุตรมาตย์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวศรุตา คณะเสนา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวณัฐภาวรรณ เอกวงษา
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (กพ.7 อิเลกทรอนิกส์)
นางสาวจิราภรณ์ จันทะชา
พนักงานราชการ

ชื่อ………………กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
ที่อยู่…………….ชั้น 2 และชั้น 3 ฝั่งตะวันออก ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
e-mail…………[email protected]  :  โทร. 043-513003 ต่อ 101
admin………….นายสุพจน์  บานไธสง  :  โทร.0850013489

facebook……..https://www.facebook.com/personrod1Line……………กลุ่มบุคคลร้อยเอ็ด 1

ชื่อ – สกุลตำแหน่งหน้าที่รับผิดชอบโทรศัพท์
นายสุรชาติ  แสนประดิษฐ์ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลกำกับดูแลกลุ่มบริหารงานบุคคล0816619269
นายสิทธิศักดิ์  จันทร์ศรีผู้อำนวยการกลุ่มงานนิติการงานวินัยและนิติการ0892741516
นายดำริ  จันทรวิภาคผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาบุคลากรงานอบรมพัฒนาบุคลากร0817994438
นายสมศักดิ์  นันทะเสนานักทรัพยากรบุคคลชำนาญการย้าย / โอน / ช่วยราชการ / บรรจุ0821110771
นายสุพจน์  บานไธสงนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการอัตรากำลัง / เว็บไซต์0850013489
นางสาวสุภาพร  รดารงค์นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการงานวิทยฐานะ / พัฒนาครู0817082312
นางเพ็ญศิริ  กล่อมจิตรนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการลาออกจากราชการ / เครื่องราชยฯ0898619497
นางอาภรณ์  อนันตานักทรัพยากรบุคคลชำนาญการบรรจุ / ธุรการ / ประกันสังคม0828566395
นางสาวอารยา  รุ่งโรจน์นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการเลื่อนเงินเดือน / ประวัติ / กพ.70817177759
นางสาวสิรภัทร  หงษ์โสดานักทรัพยากรบุคคลชำนาญการย้าย / ช่วยราชการ / สัญญาจ้างลูกจ้าง / พนักงานราชการ0912183755
นางสาวเพชรรัตน์  พลทัศน์นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการงานอบรมพัฒนาบุคลากร0885727126
นางสาวเบญจวรรณ  อุตรมาตย์เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานบัตร / เพิ่มวุฒิ / แก้ไขทะเบียนประวัติ / กพ.70894220015
นางสาวศรุตา  คณะเสนาเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานหนังสือรับรอง / ค้ำประกัน / ไปต่างประเทศ0895365736
นางสาวณัฐภาวรรณ  เอกวงษาพนักงานพิมพ์งาน ก.พ.7 อิเลกทรอนิกส์0935695888