กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ

นายเรืองศิลป์ เห็มชัย
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นางมณี ผ่านจังหาร
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้

นางยุภาพิน ทึนหาร
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา

นางวลัยพร อ่อนพฤกษ์ภูมิ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

นางสาวอรจิต อุดมฤทธิ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการ ก.ต.ป.น.

นางดวงใจ สังฆวัน
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ดร.ธัญญาพร เกียวรัตน์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ดร.เทิดศักดิ์ โพธิสาขา
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นายประสบชัย ทินบุตร
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางสาวคณัฐชนน จันทร์ฟ้าเลื่อม
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางสาวสัมพันธ์ เอกรักษา
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นายปราโมทย์ กบรัตน์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางสาวหนึ่งฤทัย มะลาไวย์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางนภัสนันทร์ นรากุลนันท์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
นายนุกูล ศรีโอษฐ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
นางสาวพุทธชาติ ศิริราช
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
นางสาวจิราภรณ์ ทรายทอง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
นางสาวสิริกร วิลัยมาตร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวจันทราพร คำหา
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางสาวนิตยา ฮะยงยุทธ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ