กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ

นายสมัย สลักศิลป์
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นางมณี ผ่านจังหาร
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้

นายรณชัย ศรีสุธัญญาวงศ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา

นางยุภาพิน ทึนหาร
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา

นางวลัยพร อ่อนพฤกษ์ภูมิ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

นายเรืองศิลป์ เห็มชัย
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา

นางสาวอรจิต อุดมฤทธิ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการ ก.ต.ป.น.

นางดวงใจ สังฆวัน
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ดร.ธัญญาพร เกียวรัตน์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ดร.เทิดศักดิ์ โพธิสาขา
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นายประสบชัย ทินบุตร
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางสาวคณัฐชนน จันทร์ฟ้าเลื่อม
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางสาวสัมพันธ์ เอกรักษา
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นายปราโมทย์ กบรัตน์
ศึกษานิเทศก์ชำนายการพิเศษ