กลุ่มนโยบายและแผน

นางสาวทิพญา ศุภฤกษ์
รักษาการ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
นางนัฐชรียา ผิวหอม
นักวิเคาระห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางวิมลรัตน์ ค้อชากุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวสุรัตน์ เสนาฤทธิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางจิดาภา จันทรางศุ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน