กลุ่มนโยบายและแผน

นายอภินันท์ สวาสดิ์พงษ์
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
นางเย็นใจ อินทร์งาม
นักวิเคาระห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นางนัฐชรียา ผิวหอม
นักวิเคาระห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ส.อ.หญิงปิยะนารถ ดิษฐาเนตร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวทิพญา ศุภฤกษ์
นักวิเคราะห์นโบายและแผนชำนาญการ
นางวิมลรัตน์ ค้อชากุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางจิดาภา จันทรางศุ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน