กลุ่มนโยบายและแผน

นางเย็นใจ อินทร์งาม
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
นางนัฐชรียา ผิวหอม
นักวิเคาระห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวทิพญา ศุภฤกษ์
นักวิเคราะห์นโบายและแผนชำนาญการ
นางวิมลรัตน์ ค้อชากุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางจิดาภา จันทรางศุ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน