ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเตรียมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 25

Read more

นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตามการเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เ

Read more

ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมเครือข่ายโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรม (School as Learning Community : SLC)

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 น

Read more

ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 นำเสนอการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษา Roiet1 the first model ในรายการเสาร์สนุก ปลุกสมรรถนะ

นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพ

Read more

ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเปิดโลกนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่ เยาวชนไทยสร้างสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 นา

Read more

ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ตรวจเยี่ยมการสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2565 (รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่)

วันอาทิตย์ ที่ 24 เมษายน

Read more

ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการการพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษตามระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ที่ สพฐ. กำหนด

วันที่ 20 เมษายน 2565 นา

Read more