ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเปิดโลกนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่ เยาวชนไทยสร้างสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเปิดโลกนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่ เยาวชนไทยสร้างสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายในการขับเคลื่อนวิชาประวัติศาสตร์ และสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ ) ให้ความสำคัญกับการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทยมาโดยตลอด
กำหนดให้การพัฒนาการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย หน้าที่พลเมือง เป็นหนึ่งในนโยบาย และ 7 วาระเร่งด่วน
ที่สำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ ในการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัยและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 ซึ่งวิชาประวัติศาสตร์เป็นเรื่องของการศึกษาในแต่ละช่วงเวลา แต่ละบริบทมีความสัมพันธ์กับสังคม การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ และเป็นวิชาที่เรียนรู้ความเป็นรากฐานของตนเอง ณ โรงแรมเอ็มแกรนด์ จังหวัดร้อยเอ็ด