ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมเครือข่ายโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรม (School as Learning Community : SLC)

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมเครือข่ายโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรม (School as Learning Community : SLC) เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ และพัฒนาสมรรถนะครูในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียน ด้วย Active Learning และกระบวนการ PLC พร้อมทั้งทำบันทึกข้อตกลง (MOU) กับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ณ โรงแรม MGrand จังหวัดร้อยเอ็ด