ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ระยะเวลา 1 ปี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนชัย อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 16 มิถุนายน 2564

Read more

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 43 พรรษา โดย มณฑลทหารบกที่ 27 ณ โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด สังกัด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเร

Read more

ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ ขับเคลื่อนและนำเสนอนวัตกรรมการศึกษาเพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่การเป็นพลเมืองโลกตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals : SDGs

วันที่ 10 มิถุนายน 2564

Read more

ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เข้าร่วมการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2564 โดยการประชุมทางไกล

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เ

Read more

นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 มอบอุปกรณ์การเรียนเพื่อน้องในชนบท จากบริษัทคูโบต้าคอเปอร์เรชั่น จำกัด จำนวน 600 ชุด ให้กับโรงเรียนในสังกัด

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เ

Read more

ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานในขับเคลื่อนการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)

วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เ

Read more

นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการและจัดทำ MOU บันทึกข้อตกลงในการรับงบประมาณสนับสนุน การดำเนินงานโครงการนำผลการทดสอบระดับชาติไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เ

Read more