ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนา และบรรยายพิเศษการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เครือข่ายโรงเรียนเมืองโนนตาลหนองแก้วแคนใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 17 มิถุนายน 2565

Read more

ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานในพิธีรับมอบรถโรงเรียนจากคณะกรรมการที่ปรึกษาโรงเรียนบ้านแดงโนนสว่างร่วมกับชาวบ้านแดง โรงเรียนบ้านแดงโนนสว่าง

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน

Read more

ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานในการประชุมประธานเครือข่ายโรงเรียน, ประธานศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพอำเภอ, นายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหาร, นายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครู สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน

Read more

ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนตามนโยบาย เด็กไทยวิถีใหม่อ่านออกเขียนได้ทุกคน เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาและครูผู้รับผิดชอบเด็กพิเศษ

วันที่ 14 มิถุนายน 2565

Read more

ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานในการเปิดการอบรมพัฒนาศึกษานิเทศก์ และคณะกรรมการนิเทศติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.น.ป.น.)

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2

Read more

ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานในการประชุมวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์
และสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online) ประจำปี
งบประมาณ 2565

เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 2565

Read more

ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ปฐมนิเทศและให้โอวาทผู้เข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

<<< วันที่ 7 มิ

Read more

ประชาสัมพันธ์โครงการรถยนต์สวัสดีการข้าราชการ พนักงานงานราชการ และลูกจ้าง ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)

Read more