รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2566

รายงานสรุปผลการดำเนินการ

Read more

ประกาศผลการพิจารณาย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2566 วันที่ 26 เมษายน 2566

Read more

ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ระยะหนึ่งปี (ในรอบ 6 เดือน) จำนวน 5 ราย

วันที่ 24 เมษายน 2566 เว

Read more

ประกาศผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู รอบที่ 1 ประจำปี 2566 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

เรื่อง ประกาศผลการพิจารณ

Read more

ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2566

วันที่ 10 เมษายน 2566 เว

Read more

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานในการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศศึกษา เพื่อขอเลื่อนมีวิทยฐานะ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ราย นางจารุณี เสนารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนจตุรพักตรพิมาน

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 25

Read more

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานในการเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านวินัยคุณธรรม จริยธรรม ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 ของโรงเรียนบ้านนาโพธิ์ (สหพันธ์พิทยาภรณ์)

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 25

Read more

นายกิตติภูมิ อุทสาร รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ออกติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาเครือข่ายม่วงลาดดงสิงห์ผักแว่น

วันที่ 23 มีนาคม 2566 เว

Read more