สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 1 กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี ในการจัดงานวันครู “ครูดีสอนดี ศิษย์ดีเรียนดี มีความสุข” ครั้งที่ 68 พ.ศ. 2567 เพื่อระลึกถึงพระคุณครู

วันที่ 16 มกราคม 2567 เวลา 09:00 น. นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันครู โดยมี นายสุชาติ พุทธลา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 1 กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี ในการจัดงานวันครู “ครูดีสอนดี ศิษย์ดีเรียนดี มีความสุข” ครั้งที่ 68 พ.ศ. 2567 เพื่อระลึกถึงพระคุณครู ณ โรงแรมเพชรรัตน์ การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด
.
การจัดงานวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 68 ประกอบไปด้วยพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศให้แก่ครูผู้วายชนม์ พิธีบูชาบูรพาจารย์และพิธีมอบเกียรติบัตรและรางวัลแก่ผู้ประกอบวิชาชีพครู
.
ในการนี้ นายสุชาติ พุทธลา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ได้รับโล่เกียรติคุณ และผู้บริหารสถานศึกษาได้รับเกียรติบัตรรางวัลบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 ตลอดจนข้าราชการครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ร่วมรับเกียรติบัตรรางวัลต่าง ๆ
.
ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. 2499 คณะรัฐมนตรีได้มีมติ ให้วันที่ 16 มกราคมของทุกปีเป็นวันครู เพื่อระลึกถึงพระคุณของคุณครู โดยวันครูจัดขึ้นครั้งแรกในวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2500 และในปีนี้ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญวันครู ปี 2567 ไว้ดังนี้ “ครูวางฐานคิด ส่งเสริมศิษย์สร้างสรรค์”