นายสุชาติ พุทธลา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย “1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ” เข้าร่วมการประชุมการการขับเคลื่อน “1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ”

วันที่ 5 กุมภาพันธุ์ พ.ศ. 2567 เวลา 13.00 น. นายสุชาติ พุทธลา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย “1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ” เข้าร่วมการประชุมการการขับเคลื่อน “1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ”
ด้วยการจัดให้มีการพัฒนา โรงเรียนคุณภาพต้นแบบอย่างน้อย 1 โรงเรียนในแต่ละอำเภอ เพื่อนำร่องการพัฒนา โรงเรียนคุณภาพ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ประกาศรายชื่อโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย “1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ” เพื่อให้โรงเรียนเตรียมความพร้อมในการดำเนินการตามนโยบาย
และแนวทางของโครงการโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย “1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ” โดยประชุมทางไกลผ่านระบบ
Zoom Cloud Meeting ณ ห้องประชุม conference สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1