นายสุชาติ พุทธลา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานในการเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก

วันที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายสุชาติ พุทธลา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานในการเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง มอบอำนาจการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุภาครัฐตามนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กและธุรการโรงเรียน เพื่อให้เข้าใจถึงแนวปฏิบัติที่ถูกต้องและชัดเจน ณห้องประชุมเฉลิมราษฎร์ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด