สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2567 เพื่อส่งเสริมระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2567

วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 09:00 น. นายสุชาติ พุทธลา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานในการเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2567 เพื่อส่งเสริมระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2567 และเพื่อให้สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาที่ดี สามารถยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้สูงขึ้นพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก ได้อย่างมีคุณภาพ.