นายสุชาติ พุทธลา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ได้ทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ดำเนินการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

วันที่ 4 มกราคม 2567 เวลา 13.30 น. นายสุชาติ พุทธลา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ได้ทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ดำเนินการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาโดยการทำบันทึกข้อตกลงระหว่างผู้อำนวยการสถานศึกษากับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดทุกรูปแบบและความปลอดภัยอื่น ๆ