ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพนักเรียนตามนโนยาย สพฐ. 1 ดนตรี 1 กีฬา 1 อาชีพ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาและนโยบายเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพนักเรียนตามนโนยาย สพฐ. 1 ดนตรี 1 กีฬา 1 อาชีพ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาและนโยบายเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของ สพฐ. ซึ่งทำให้เห็นความสำคัญ ของการดูแล ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพของนักเรียน ให้เป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในการเรียน มีชีวิตที่ปลอดภัย มีความสุข รวมทั้งการพัฒนานักเรียนให้เกิดสมรรถนะต่างๆ