พิธีเปิด การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ประจำปี 2563 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

พิธีเปิด การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ประจำปี 2563 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

วันที่ 2 กันยายน 2564 นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการคัดเลือกและประเมินผลงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และหน่วยงาน รายการกิจกรรมระดับประถมศึกษา ในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๑0 ประจำปีการศึกษา 256๓ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) โดนรูปแบบ ออนไลน์ มีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ และส่งเสริมบุคลากร ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีผลงานยอดเยี่ยม และมีความประพฤติในการครองตน ครองคน ครองงาน เป็นแบบอย่างที่ดีและยอมรับของบุคคลในวิชาชีพ และสังคม รวมทั้งเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ยกย่องหน่วยงาน สถานศึกษา ที่สามารถทำหน้าที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นตัวอย่างที่ดี  ณ ห้องประชุมสาเกตุนคร สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1