พิธีเปิดโครงการ”รวมใจไทยปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

       วันที่ 3 กันยายน 2564 นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ประธานในพิธีเปิดโครงการ”รวมใจไทยปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น เป็นกิจกรรมหนึ่งในการสร้างความอุตมสมบูรณ์ให้แก่ทรัพยากรป่าไม้และช่วยเพิ่มพูนความหลากหลายของระบบนิเวศ ที่สังคมมนุษย์จำเป็นต้องพึ่งพิงอารัย ในการดำรงชีวิต ทั้งทางตรงและทางอ้อม ปัจจุบันการปลูกป่ามีความสำคัญต่อการแก้ปัญหาสภาวะโลกร้อนที่ทำให้อุณหภูมิของโลกเพิ่มสูงขึ้น และก่อให้เกิดปัญหาความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ ที่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม และการดำเนินชีวิตของมนุษย์โครงการ”รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น เป็นหนึ่งในโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกขำ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติได้เห็นความสำคัญโครงการดังกล่าว จึงทำให้มีโครงการ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้นโดยใช้พื้นที่ค่ายลูกเสือจังหวัดร้อยเอ็ด (ค่ายพลาญชัย)เป็นสถานที่ปลูกป่า เพื่อเพิ่มจำนวนทรัพยากรป่าไม่ในค่ายลูกเสือจังหวัดร้อยเอ็ดให้มีความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน เป็นการสร้างพื้นที่สีเขียวส่งมอบความสมบูรณ์สู่ลูกหลานสืบไปได้ร่วมมือกันจัดให้มีกิจกรรมในวันนี้ จากสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดร้อยเอ็ดที่สนับสนุนกล้าไม้