หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

1) การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

 >> ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566

>> ว 7695 ปี 2566 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2566

>> ว 2824 ปี 2566 การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2566

2) การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

>> ว 9 ปี 2566 แนวปฏิบัติการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ยกเว้นสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ)

>> ว 11 ปี 2566 แนวปฏิบัติการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

>> ว 14 ปี 2566 หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู        
และบุคลากรทาการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3) การพัฒนาบุคลากร

>> ว 19 ปี 2561 หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

>> ว 26 ปี 2561 แบบประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

>> ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

>> ว 28 ปี 2565 แนวทางการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้ครอบคลุมถึงคณะกรรมการ

>> ว 20 ปี 2565 ซักซ้อมแนวปฏิบัติในการประเมินข้อตกลงในการพัฒนางาน

>> ว 30 ปี 2565 การนำเข้าข้อมูลในระบบ DPA เพื่อขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ

>> ว 15 ปี 2566 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง
ให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ

>> การปรับเกณฑ์การตัดสินตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ

4) การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

>> ว 15 ปี 2561 กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

>> ว 7 ปี 2562 การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย
เนื่องจากขาดคุณสมบัติเกี่ยวกับระยะเวลาการปฏิบัติราชการ

>> ว 23 ปี 2564 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

>> หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน ตาม ว 23 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

>> แบบประเมินการปฏิบัติงาน ตาม ว 23  (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

>> ว 627 ปี 2562 แนวปฏิบัติและคู่มือการดำเนินการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2562

>> ว 5 ปี 2562  ฐานในการคำนวณและช่วงเงินเดือนสำหรับการเลื่อนเงินเดือนในแต่ละอันดับของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

>> ว 2972 ปี 2562 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรณีถึงแก่ความตาย

>> ว 792 ปี 2566 ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2566)

5) การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

>> ว 9 ปี 2565 แนวทางการปฏิบัติตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา กรณีการลงโทษข้าราชการครู          
และบุคลากรทางการศึกษาที่ออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.มีมติชี้มูล

>> ว 31 ปี 2564 ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งด้านพัสดุ พ.ศ. 2564

>> ว 17 ปี 2560 การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)
ในสายงานนิติการให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)