นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๑ เป็นประธานเปิดการพัฒนาฯ และบรรยายพิเศษโครงการพัฒนาสมรรถนะครู เพิ่มทักษะการแก้ปัญหาโดยแนวคิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC (Professional Learning Community) เพื่อเสริมสร้างผู้เรียน สู่ศตวรรษที่ ๒๑

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. นายสุภาพ  วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๑ เป็นประธานเปิดการพัฒนาฯ และบรรยายพิเศษโครงการพัฒนาสมรรถนะครู เพิ่มทักษะการแก้ปัญหาโดยแนวคิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC (Professional Learning Community) เพื่อเสริมสร้างผู้เรียน สู่ศตวรรษที่ ๒๑ โดยมี นายรองสุกิจ  กลางสุข นายปริญญา  นวลรักษา รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๑  นายสมัย  สลักศิลป์ ผอ.กลุ่มนิเทศก์  รวมทั้งศึกษานิเทศก์ทุกท่าน ผู้บริหารโรงเรียนในอำเภอจังหารทุกโรงเรียน คณะครูทุกท่าน ร่วมเป็นเกียรติ ณ โรงเรียนหัวนางามวิทยา อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด