วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เข้าร่วมประชุมการประชุมแนวทางบูรณาการด้านการศึกษากระทรวงศึกษาธิการของพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ผ่านระบบ Video Conference

วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เข้าร่วมประชุมการประชุมแนวทางบูรณาการด้านการศึกษากระทรวงศึกษาธิการของพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ผ่านระบบ Video Conference โดยมี นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน ดร.ตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สมาชิกวุฒิสภา พร้อมด้วยนายเอกภาพ พลซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ดร.ครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1,2,3 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอินทนิล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด

โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดได้กล่าวต่อที่ประชุมว่าภายหลังจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โลกจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป สิ่งที่จะเข้ามาทดแทนและถูกนำมาใช้มากยิ่งขึ้นคือเทคโนโลยี ดังนั้นเพื่อให้เกิดการพัฒนาและแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุด จังหวัดร้อยเอ็ดจึงมุ่งส่งเสริมให้จังหวัดเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการพัฒนาด้านการศึกษาเพื่อสร้าง Smart People จังหวัดร้อยเอ็ดมีศักยภาพในการพัฒนา เนื่องจากมีบุคลากรที่ดี มีการสร้างคนที่มีคุณภาพ การพัฒนาคนเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของการพัฒนา

จังหวัดจึงมุ่งที่จะนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาใช้โดยขับเคลื่อนไปสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นหนึ่งในจังหวัดนำร่องของภาคตะวันออกเฉียงเหนือในปีพ.ศ. 2564 ที่จะดำเนินการจัดทำแผนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลระดับจังหวัด ตามแนวทาง Smart 101 เพื่อมุ่งสู่การเป็น Smart City โดยวางเป้าหมาย “ร้อยเอ็ดเมืองคนดี เกษตรศรีอัจฉริยะ” มุ่งสู่การเป็นเมืองศูนย์กลาง (HUB) 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเกษตร ด้านท่องเที่ยว และด้าน Logistic โดยมุ่งพัฒนา 2 เรื่องหลัก ประกอบด้วย

1) เรื่องคน (Smart People) ใน 5 ด้านหลัก ได้แก่ Smart farmer Smart officer Start up Smart coding Smart mentality เพื่อสร้างคนร้อยเอ็ดให้เป็นคนดีคนเก่ง และเตรียมพร้อมคนสู่โลกแห่งอนาคต

2) ด้านเศรษฐกิจ (Smart Economy) เน้นด้านเกษตร (Smart Agricultural) โดยนำเทคโนโลยีมาใช้ในภาคการเกษตร เช่น การใช้โดรน การสร้างศูนย์บริหารจัดการน้ำอัจฉริยะ (Smart Warter Management Center)

พร้อมนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวว่าจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมรับฟังข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นของทุกภาคส่วน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาและแก้ไขปัญหาร่วมกันได้อย่างตรงจุด เพื่อการสร้าง Smart People ของจังหวัดร้อยเอ็ด