นายสุชาติ พุทธลา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ร่วมแสดงความคิดเห็น ปรึกษาหารือ พิจารณา (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การขับเคลื่อนมาตรการ ความเห็น และข้อเสนอแนะ เพื่อป้องกันการทุจริตโครงการอาหารกลางวัน และโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. นายสุชาติ พุทธลา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ร่วมแสดงความคิดเห็น ปรึกษาหารือ พิจารณา (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การขับเคลื่อนมาตรการ ความเห็น และข้อเสนอแนะ เพื่อป้องกันการทุจริตโครงการอาหารกลางวัน และโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ฯ โดยมี นายอนุชา พึ่งบุญศรี ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมบันทึกข้อตกลงร่วมมือฯ ณ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด