ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฎิบัติการ (ว 21/2560)

ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (ว 21/2560) ผู้บริหารสถานศึกษา