วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2565 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

      นายประเสริฐ วรสาร ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 กล่าวรายงานวันสมเด็จพระมหาธีราชเจ้า ประจำปี 2565 โดยมี นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจําปี 2565 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

          ด้วยในวันที่25 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันสมเด็จ พระมหาธีรราชเจ้า  จังหวัดร้อยเอ็ด จึงได้จัดกิจกรรม  วางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้านการศึกษา เพื่อพสกนิกรชาวไทย และประเทศชาตินานัปการ 

ที่สำคัญได้ทรงตั้งกองเสือป่า และกองลูกเสือขึ้น เพื่อปลูกฝังความเป็นพลเมืองดี มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ความเป็นผู้มีระเบียบวินัย และบำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น จนทำให้กิจการด้านการศึกษาและกิจการลูกเสือเจริญก้าวหน้าสืบมาจนทุกวันนี้