นายกิตภูมิ อุทสาร รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน โดยมี นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดร้อยเอ็ดครั้งที่และโครงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 นายกิตติภูมิ อุทสาร รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน โดยมี นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดร้อยเอ็ดครั้งที่ 2 และโครงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม ที่ โรงเรียนบ้านพลับพลา อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด

โดย โครงการในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ที่ทรงได้พระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระอนุญาตให้เป็นจังหวัด พอ.สว. ลำดับที่ 53 ซึ่งได้มีการมอบสิ่งของพระราชทานแก่ราษฎรณ์ในพื้นที่ ประกอบไปด้วย ถุงยังชีพ รถจักรยาน และทุนการศึกษาแก่นักเรียน พร้อมมีการจัดบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เช่น การตรวจคัดกรองภาวะสุขภาพ การรักษาทางทันตกรรม เพื่อช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล ป้องกันโรค และฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดาร ให้ได้รับบริการอย่างสะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น

ทั้งนี้ยังมีการจัดโครงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข จากทุกหน่วยงาน ที่จะเป็นประโยชน์ ในการรับบริการ ข้อมูลข่าวสาร และการส่งเสริมอาชีพ ซึ่งสามารถบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส รวมถึงสามารถแก้ไขปัญหา ตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนได้อย่างแท้จริง