สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 จัดโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรม “ครูผู้ ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ”

วันที่ 29 ส.ค. 2565 นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรม “ครูผู้ ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ” และบรรยากาศพิเศษ…ครูผู้ช่วย ซึ่งเป็นข้าราชการครูที่ได้รับการบรรจุเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในด้านการสอนในสถานศึกษา จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ เพิ่มประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน การอยู่ร่วมกันกับเพื่อนร่วมงาน การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก ผู้ปกครอง ชุมชน หรือการพัฒนาตนเอง เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาชีพ กฎ ระเบียบต่างๆ ในการที่จะเพิ่มศักยภาพให้ครูผู้ช่วยทุกคน สามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพ ได้รับความรู้ ประสบการณ์ ในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเอง และโรงเรียนที่สังกัดอยู่ต่อไปในอนาคต วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ คือ เพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ให้มีองค์ความรู้ความเข้าใจ ระเบียบวินัย คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ, ส่งเสริมทักษะการปฏิบัติงานอย่างครูมืออาชีพ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพของผู้เรียนให้สูงขึ้น