ประชาสัมพันธ์โครงการรถยนต์สวัสดีการข้าราชการ พนักงานงานราชการ และลูกจ้าง ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)

ว.43