การทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา ระหว่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 กับ ผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อการพัฒนาการศึกษา และให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 พร้อมด้วยนายสุกิจ กลางสุข รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 นายสุรชาติ แสนประดิษฐ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล นายดำริ จันทรวิภาค รักษาการ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา ระหว่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 กับ ผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อการพัฒนาการศึกษา และให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ณ ประชุมพลาญชัย สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1