รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนพฤศจิกายน 2565

รายงานสรุปผลการดำเนินการ

Read more

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 เรื่อง ประกาศซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (ครั้งที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more

รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565,

Read more