งานมหกรรมการเงินเพื่อครูไทย “Unlock a better life” สร้างโอกาสใหม่เพื่อครูไทยที่ดีกว่า 4 ภูมิภาค ณ โรงเรียนกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์ 2566 นายประเสริฐ วรสาร ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 พร้อมด้วย กลุ่มบริหารงานการเงินฯ บุคลากรกลุ่มอำนวยการคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู(ระดับสถานี)เข้าร่วมงานมหกรรมการเงินเพื่อครูไทย “Unlock a better life” สร้างโอกาสใหม่เพื่อครูไทยที่ดีกว่า 4 ภูมิภาค ณ โรงเรียนกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมพิธีเปิดงาน โดยในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีบทบาทในการดูแลสวัสดิการ และสวัสดิภาพแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้เร่งรัดการขับเคลื่อนตามนโยบาย ในการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีเป้าหมายให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเป็นผู้มีวินัยทางการเงิน เพื่อสามารถปฏิบัติหน้าที่ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ และจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน และเป็นการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครู