ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 นิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563

วันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 นิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 เพื่อตรวจสอบและประเมินคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ณ สนามสอบโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด และสนามสอบโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด