ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อจัดทำแผนงานในการปฏิบัติงาน ตามแผนพัฒนากลยุทธ์และให้สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และตามบริบทของ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาที่ชัดเจนในทิศทางเดียวกันสู่การปฏิบัติให้เกิดความสำเร็จที่มีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม ณ ห้องประชุมพลาญชัย สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1