ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เปิดกิจกรรมเปิดชั้นเรียน โครงการวิจัย “PIM Mode! รูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพด้วยนวัตกรรมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as Learning Community : SLC) โรงเรียนชุมชนบ้านเหล่าล้อ (พิมพ์คุรุราษฎร์บำรุง)

วันที่ 2 ธันวาคม 2564 นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเปิดชั้นเรียน โครงการวิจัย “PIM Mode! รูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพด้วยนวัตกรรมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as Learning Community : SLC) เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ ซึ่งโรงเรียนชุมชนบ้านเหล่าล้อ (พิมพ์คุรุราษฎร์บำรุง ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as Leanning Community หรือ SLC) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในฐานะที่เป็นโรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ คือ การสร้างโอกาสและความสมอภาคทางการศึกษาที่มีคุณภาพของพื้นที่ ซึ่งโรงเรียนได้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพผ่านโครงการวิจัย “PIM Model : รูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพด้วยนวัตกรรมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียน (School as Leaning Community) เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ ณ หอโรงเรียนชุมชนบ้านเหล่าล้อ (พิมพ์คุรุราษฎร์บำรุง)