นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานและบรรยายพิเศษ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ของเครือข่ายหนองผือลิ้นฟ้าดู่น้อย อำเภอจตุรพักตรพิมาน

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานและบรรยายพิเศษ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ของเครือข่ายหนองผือลิ้นฟ้าดู่น้อย อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด