นายประเสริฐ วรสาร ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขยายผลแนวปฏิบัติที่ดีระดับปฐมวัยให้กับโรงเรียนอนุบาลประจำเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนทั่วไป ตามโครงการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต “เด็กปฐมวัย”

วันที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายประเสริฐ วรสาร ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขยายผลแนวปฏิบัติที่ดีระดับปฐมวัยให้กับโรงเรียนอนุบาลประจำเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนทั่วไป ตามโครงการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต “เด็กปฐมวัย” ณ ห้องประชุมปทุมทอง โรงเรียนอนุบาล ร้อยเอ็ด