สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ประจำปี พ.ศ. 2566 สังกัด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 โดยมีนายประเสริฐ วรสาร ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 นายสุกิจ กลางสุข รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 นายดำริ จันทรวิภาค ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล นางสาวรัชนิดา ไสยรส ผอ.กลุ่มกฏหมายและคดี ปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ประจำปี พ.ศ. 2566 สังกัด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ที่ผ่านการสอบคัดเลือกตามกระบวนการทุกขั้นตอน จนมาถึงการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566 มีผู้ผ่านการคัดเลือกได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง รวมทั้งสินจำนวน 64 ราย จากผู้สมัคร จำนวน 234 ราย 13 กลุ่มวิชาเอก ทั้งนี้ได้บรรยายพิเศษสร้างความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ในการเป็นข้าราชการที่มีวินัย มีคุณธรรม ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครู เสริมสร้างสมรรถนะ และทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติราชการให้แก่ข้าราชการครูในครั้งนี้ พร้อมทั้งให้โอวาทแก่ข้าราชการครูบรรจุใหม่ ณ ห้องประชุมสาเกตุ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1