ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานในการเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านวินัยคุณธรรม จริยธรรม ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 ของโรงเรียนบ้านนาโพธิ์ (สหพันธ์พิทยาภรณ์)

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายประเสริฐ วรสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานในการเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านวินัยคุณธรรม จริยธรรม ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 ของโรงเรียนบ้านนาโพธิ์ (สหพันธ์พิทยาภรณ์) ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านนาโพธิ์ (สหพันธ์พิทยาภรณ์)