ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมชิงปฏิบัติการการพัฒนากระบวนการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนด้วยนวัตกรรมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as Learning Community : SLC) สู่ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ

วันที่ 26 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายประเสริฐ วรสาร ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมชิงปฏิบัติการการพัฒนากระบวนการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนด้วยนวัตกรรมโรงเรียน
เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as Learning Community : SLC) สู่ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นการระดมสรรพกำลังของครูและบุคลากรในพื้นที่ เพื่อร่วมพัฒนาผู้เรียนให้เห็นคุณค่าของการเรียนรู้และมีทักษะการเรียนรู้แบบร่วมมือรวมพลัง (Collaborative Learning) และมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 กล่าวรายงานโดย นายปริญญา นวลรักษา รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ณ โรงแรมเอ็มแกรนด์ จังหวัดร้อยเอ็ด